JohannekeTerStege.com respecteert de persoonlijke levenssfeer van bezoekers, makers, medewerkers en relaties, die betrokkenen zijn bij het de producties en diensten die JohannekeTerStege.com levert. JohannekeTerStege.com verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als maker.

JohannekeTerStege.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als JohannekeTerStege.com bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt JohannekeTerStege.com van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

JohannekeTerStege.com draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

JohannekeTerStege.com heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. JohannekeTerStege.com heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris. Via nikolai@denieuweoost.nl kun je contact met haar opnemen.